วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานตันสังกัด ระดับปริญญา ณ วันที่ 20 กันยายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการสัมมนานักศึกษาสำหรับการฝึกงาน ปี 2558

โครงการสัมมนานักศึกษาสำหรับการฝึกงาน ปี 2558 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2558 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2558

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2558 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือหน่วยงานชุมชน ที่มีต่อบัณฑิต

โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือหน่วยงานชุมชน ที่มีต่อบัณฑิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ

โครงการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ อาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางระดับปริญญาตรี

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการทำบุญเลี้ยงพระเปิดป้ายอาคาร

โครงการทำบุญเลี้ยงพระเปิดป้ายอาคาร ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการกีฬาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี

โครงการกีฬาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการค่ายอาสาพัฒนาวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

โครงการค่ายอาสาพัฒนาวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนระดับปริญญาตรี

โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการนำเสนอรายวิชาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2

โครงการนำเสนอรายวิชาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

โครงการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี

โครงการอบรมมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี

โครงการอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมการเรียนการสอน/การสอนเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี

โครงการอบรมการเรียนการสอน/การสอนเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการนิเทศติดตามการเรียนระดับปริญญาตรี

โครงการนิเทศติดตามการเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการจัดตารางเรียน ตารางสอน/อนุมัติตารางเรียน )

โครงการจัดตารางเรียน ตารางสอน/อนุมัติตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการจัดทำแผนการเรียน/มอบหมายการเรียนการสอน

โครงการจัดทำแผนการเรียน/มอบหมายการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการประกันคุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงาน(ชลบุรี-นครราชสีมา)

โครงการศึกษาดูงาน(ชลบุรี-นครราชสีมา) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี

โครงการปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ(MOU)

โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ(MOU) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการทดสอบวัดแววผู้เรียนระดับปริญญาตรี

โครงการทดสอบวัดแววผู้เรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Links

hello

hello

hello

hello

hello

hello